شرکت فولاد برش ابتکار ایرانیان

دستگاه اره نواری تک ستونه