برشکاری با اره نواری طولی بر (بدون محدودیت)
۳۱
خرداد

دستگاه اره نواری بدون محدودیت در طول برش

دستگاه اره نواری بدون محدودیت در طول برش برای اولین بار