• تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۰۲۶۷
  • ایمیل: info@kenzokar.com
  • ساعت کاری: 08:00 - 17:00

دستگاه اره نواری طولی برمقطع برش: ۱۰۰۰میلی متر عرض ۸۰۰میلی متر ارتفاع ۶۰۰۰متر طول

09123060267-021-76211857

دستگاه اره نواری طولی بر 3 ریل با تعویض تیغه اره